Brief aan de Gemeenteraad van 5 april 2006

Belangengroep A-theater Nú!
Middelburg, 5 april 2006

Aan: De gemeenteraad van de Gemeente Middelburg
Geachte Raad,
We hebben met voldoening kennis genomen van de openingszin in de paragraaf over het Theater, waarin staat: “De ambitie blijft een A-Theater”.
Tegelijkertijd hebben wij kennis genomen van wat vervolgens in het akkoord wordt aangegeven. Dat geeft ons enige zorg, want het lijkt wel heel erg veel op een aankondiging dat over enkele jaren zal blijken dat burgers hiermee een kat in de zak hebben gekocht (en betaald).

De Theater-paragraaf roept diverse vragen op, die wij graag aan uw raad willen voorleggen.
1. Deelt uw raad de analyse van de coalitiepartijen dat de ambitie voor een A-Theater door een meerderheid van de raad en de bevolking wordt gewenst?
2. Als dat zo is, is uw raad van oordeel dat - op basis van het Burgeradvies waarbij in absolute zin de meeste stemmen voor een A-Theater zijn uitgebracht op de locatie Zuidsingel - de optie doorbouwen op de Zuidsingel nog steeds een reële optie is?
3. Deelt uw raad het voornemen van de coalitiepartijen om het negatieve saldo van de Zuidsingel af te boeken van het gereserveerde budget voor een A-Theater?
4. Deelt uw raad onze analyse dat de optie Zuidsingel nu in het coalitieakkoord als enige variant uit het Burgeradvies al definitief wordt afgeschreven, terwijl deze variant juist de meeste stemmen heeft verkregen, mits het om een A-Theater gaat?
5. Wat is de betekenis geweest van de spelregels van het Burgeradvies, wanneer nu wordt gekozen voor verbouw van de Schouwburg, terwijl die variant weliswaar in absolute zin de meeste stemmen heeft gekregen, maar niet aan de vooraf gestelde normen (40% en 10%) heeft voldaan en de variant, die tweede scoorde (en dus ook niet aan de spelregel kon voldoen) nu wordt afgeschreven?
6. Bent u met ons van mening dat door het in mindering brengen van de tot nu toe gedane uitgaven voor de Zuidsingel en het ten laste brengen van het verbouwkrediet van de huidige Schouwburg van het toekomstige A-Theater, de realiseerbaarheid van een A-Theater op welke locatie dan ook, eerder verder weg komt te liggen dan dichterbij en daarmee wellicht definitief van de baan is?
7. Is uw raad van oordeel dat de voorgestane aanpak, te weten het vooruitschuiven van een beslissing over het concept en de locatie van een A-Theater en daaraan gekoppeld de interim-oplossing van verbouw van de huidige Schouwburg, een manier is om te investeren in bestuurskracht en stabiliteit en is dit een voorbeeld om te investeren in ‘de betrokkenheid van bewoners bij het bestuur’ (uitgangspunt 1.4 uit het coalitieakkoord)?
8. Is uw raad van mening dat nu investeren in verbouw van de Schouwburg voor een korte periode en dús voor een korte afschrijvingstermijn, een verantwoord besluit is?
9. In het coalitieakkoord staat dat, voordat verder gegaan kan worden met een A-Theater, eerst het draagvlakprobleem opgelost moet zijn. Er vanuit gaande dat hier vanzelfsprekend draagvlak bij de burgers wordt bedoeld, lijkt dan een nieuw burgeradvies uw raad niet het meest geëigende middel om het draagvlakprobleem mee te helpen oplossen?
10.Hoe ziet uw raad het ambitieniveau van onze stad voor een A-theater? Is het ambitieniveau van het bouwplan aan de Zuidsingel nog steeds het geldende ambitieniveau? 10. Als er klaarblijkelijk een zwaar financieel probleem is om in Middelburg een A-theater te realiseren, waarom heeft uw raad dan door middel van het Burgeradvies maar liefst vier A-Theater-opties aan de kiesgerechtig- den voorgelegd?

Hoogachtend,
Namens de Belangengroep “A-theater-Nu!”
W.M. van Kan
cc. PZC, Omroep Zeeland