Afzien van de Zuidsingel zal Middelburg miljoenen kosten
(Persbericht)

De leden van de raad van de gemeente Middelburg kunnen maandag 24 april een beslissing nemen over het voornemen van het college van B&W om
  • af te zien van de Zuidsingel als locatie voor het A-theater
  • op termijn op een andere plaats en met nieuwe middelen een A-theater te bouwen
  • de Schouwburg zo te verbouwen dat continu´teit van het theaterprogramma voor tien jaar gewaarborgd is.
Om dit te financieren wordt het budget gebruikt dat oorspronkelijk voor het A-theater was gereserveerd (nu nog 21 miljoen).
Van dat budget moet afgetrokken worden een bedrag van 5,5 miljoen vanwege de bouwput, en dat bedrag moet in een keer worden afgeboekt.
Bovendien moet rekening worden gehouden met een schadeclaim van de aannemer van de theaterbouw, Sprangers, die ergens tussen de drie en vijf miljoen zal liggen.
De verbouwing wordt geschat op 8 Ó 10 miljoen euro. Maar dat bedrag moet wel in tien jaar worden afgeschreven, dus in tien jaar "terugverdiend" zijn via de begroting (in plaats van in veertig jaar, zoals dat voor het oorspronkelijke plan het geval was).
Resteert als investering voor het toekomstig A-theater tussen de 0,5 miljoen en 4,5 miljoen euro.

Binnen tien jaar moet dus niet alleen de investering in de verbouw worden terugverdiend, maar ook het bedrag "gespaard" worden dat nodig zal zijn om tegen het einde van die tien jaar een nieuw A-theater gefinancierd (en gebouwd) te hebben.
Dat gaat Middelburg miljoenen kosten.
Maar het kan anders.

De Rekenkamer stelt in zijn rapport dat het theaterbudget nog bijna helemaal intact is (21 miljoen euro), omdat het "verlies" van 6,8 miljoen grotendeels is afgeboekt op "andere bronnen". Bovendien resteert van het parkeerkelderbudget nog de helft, te weten 5,5 miljoen (de andere helft zit al in de bouwput).
We hebben dus nu aan de Zuidsingel: 21 miljoen plus 5,5 miljoen plus een bouwput met een technisch oplosbaar probleem.
We hebben ook het gewaarmerkt aanbod van de oorspronkelijke aannemer om
  • de put te repareren
  • alle garanties op de bouwput van het TBI over te nemen
  • de bouw van het theater volgens het oorspronkelijke plan uit te voeren met een bouwtijd van ca anderhalf jaar
en dit alles voor het bedrag van 23,7 miljoen euro exclusief BTW.
Het bedrag dat volgens de Rekenkamer beschikbaar is, moet hiervoor voldoende zijn.

Bovendien
  • hoeven we dan geen rekening te houden met een schadeclaim van Sprangers
  • hoeven we niet die 5,5 bouwputmiljoenen ineens af te boeken
  • hoeven we geen nieuwe bestemmingsplannen te maken en procedures te verwachten.
En dan hebben we over anderhalf jaar een gebruiksklaar A-Theater.

Dat betekent dat we miljoenen overhouden, waarmee nieuwe investeringen mogelijk worden (of misschien wel de oude, die aan de bouwstop (6,8 miljoen) zijn opgeofferd).
Zelfs voor wie nooit in welk theater ook zal komen (maar alleen naar de Sportboulevard of het JohanCruijff-museum zal gaan) moet een dergelijk verhaal als muziek in de oren klinken. Dan hoeft Middelburg niet meer te investeren in schulden, maar kan ze (opnieuw) gaan investeren in cultuur.
En de geluiden dat nu plotseling het theater en/of de parkeerkelder niet meer exploitabel zou(den) zijn, lijken ons gemakkelijk te weerleggen.

Er is ons niets bekend van nieuwe of andere gegevens die dergelijke vermoedens zouden kunnen staven: de exploitabiliteit van het theater zelf heeft eigenlijk nooit ter discussie gestaan, en ook het Schouwburgbestuur lijkt er steeds vanuit te zijn gegaan dat juist een A-theater met kleine zaal en filmzalen goed te exploiteren zal zijn.

Bovendien: is er door Schouwburgbestuur of gemeente al eens nagedacht over wat heet "publiek-private financiering". zoals sponsoring (via o.a. naamgeving: het Delta-theater bijvoorbeeld, of anderszins), zoals elders ook al gebeurt?
En de parkeerkelder-exploitatie lijkt ook gemakkelijk te verbeteren door het parkeren overdag te bevorderen via o.a. aanbiedingen aan bedrijven en/of particulieren uit de omgeving. En als men rond het theater het gratis parkeren voor anderen dan bewoners afschaft, dwingt men ook meer bezoek aan de parkeerkelder af.