Brief aan de Gemeenteraad van 5 april 2006

Belangengroep A-theater Nú!
Middelburg, 5 april 2006


Aan:
College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Middelburg

Geacht College,

De initiatiefnemers "A-Theater Nu!" brengen het volgende onder uw aandacht.

Een stad besturen is zeer moeilijk - 49.000 inwoners volledig tegemoetkomen in al hun wensen en eisen is onmogelijk.
Keer op keer kiest de bevolking een raad waarvan zij verwacht dat de individuele of groepsbelangen worden gehonoreerd. Een aantal zaken overstijgt echter die individuele belangen.
Eén daarvan is een groot theater. Middelburg als de hoofdstad van de provincie en universiteitsstad moet de mogelijkheid hebben alle culturele evenementen te kunnen aanbieden.
Dit heeft uitstraling naar de gehele provincie en daarbuiten. Het is van belang om de culturele ontwikkeling van de jeugd aantrekkelijk en bereikbaar te maken, evenals overigens voor werkenden en ouderen.
Ook voor de middenstand, horeca en andere ondernemers is het belang groot.
Voor grote bedrijven is het belangrijk dat hun medewerkers binnen de provincie ook een breed en hoogstaand cultureel aanbod krijgen.

1. Op 22 januari 2001 heeft de gemeenteraad van Middelburg de beslissing genomen tot de bouw van A-theater met filmhuis en parkeerkelder voor 400 auto’s.Kort na de vorming van het nieuwe college na de raadsverkiezingen van 2002 heeft de gemeenteraad dit besluit opnieuw bevestigd en werd het ook onderdeel van het collegeprogramma. Na een verplichte Europese aanbesteding is de bouw van de parkeerkelder gegund aan TBI en de bouw van het theater-filmhuis aan Sprangers Bouw-bedrijf.
2. De kosten van doorbouwen zullen hoger zijn dan het oorspronkelijk bedrag, maar dat mag geen belemmering zijn. Kosten ten gevolge van gemaakte fouten en gelden die in dit kader nutteloos zijn besteed aan de externe adviseurs, burgeradvies en dergelijke, mogen niet meegerekend worden als bouwkosten.
3. Sprangers Bouwbedrijf is nog steeds bereid met onmiddellijke ingang de reparatie van de kelder door middel van het aanbrengen van een betonnen kelderbak en de bouw van het A-theater volgens oorspronkelijk plan als turnkey-project te continueren. De alternatieve aanbieding dateert van 7 juni 2005.
4. Naar ons oordeel is de vraagstelling van het in opdracht van uw gemeente-raad gehouden Burgeradvies ondeugdelijk geweest en daarmee aanvecht-baar. Wij onderschrijven het commentaar dat dhr. Herman Lelieveldt, docent aan de Roosevelt Academy, hierop in de PZC van 10 maart 2006 heeft gegeven.
5. Wij dringen er bij uw raad op aan de spelregels zoals in de brochure van het Burgeradvies zijn beschreven én zoals deze zijn voorgelegd aan de kiesgerechtigden in Middelburg, te respecteren. In deze brochure stond namelijk o.a. vermeld: “Verder moet de variant met de meeste stemmen tenminste 40% van de stemmen behalen of tenminste 10% meer stemmen krijgen dan nummer twee.
6. Op 17 december 2001 ondertekenden de gemeentebesturen van Goes en Middelburg een Intentieverklaring. Doel van deze samenwerking was: betere waarborgen van continuïteit;
· hogere kwaliteit door professionaliteit en een breder draagvlak;
· programmatische afstemming,en in samenhang hiermee:
· gezamenlijke dekking van overheadskosten;
· gedeelde managements- en beheerskosten.

De uitwerking van bovenstaande heeft betekent dat de Stichting Theater Exploitatie Zeeland (TEZ) is opgericht welke verantwoordelijk is voor de programmering en het personeelsbeleid voor de gezamenlijke theaters. Uitgangspunt hierbij was tevens:
· een klein theater in Goes
· een groot A-theater in Middelburg
· een op elkaar aangepast programmering en exploitatie Horeca Goes heeft zijn nieuwe theater vanuit bovenstaande uitgangspunten gebouwd, waarbij een aantal zaken vanuit het grote theater in Middelburg ook voor het theater in Goes zou gebeuren. Met andere woorden: Middelburg heeft daardoor ook verantwoordelijkheden rchting gemeente Goes. Het is daarom denkbaar dat door Goes het niet doorgaan van het A-theater in Middelburg als onaanvaardbaar zal worden beoordeeld.
7. De bouw en de bouwtijd waren zodanig gepland dat de sluiting van het huidige theater aan het Molenwater en de in gebruikname van het nieuwe theater aan de Zuidsingel naadloos op elkaar zouden aansluiten.Alles wat de huidige stadsschouwburg aan naam en faam en goede exploitatie heeft opgebouwd gaat door de gang van zaken verloren. Zo kan men niet met een onderneming omgaan.

Wij verzoeken u daarom uw bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en invulling te geven aan hetgeen wij in deze brief aan u hebben voorgelegd.

Hoogachtend,
Namens de Belangengroep “A-theater-Nu!”
W.M. van Kan
cc. PZC, Omroep Zeeland